Hotărârea nr. 546/2005

Hotărârea 546/2005 - Alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Biroului de Consiliere pentru Cetăteni (BCC) pentru sustinerea activitătii în a doua jumătate a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5.000 de lei (50.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Biroului de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) pentru susținerea activității în a doua jumătate a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei (50.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Biroului de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) pentru susținerea activității în a doua jumătate a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 43118 din 07.07.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 5.000 de lei (50.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Biroului de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) pentru susținerea activității în a doua jumătate a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 5.000 de lei (50.000.000 de lei) de la bugetul local pe anul 2005 Biroului de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) pentru susținerea activității în a doua jumătate a anului 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 546 din 19 iulie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Președinte de/șediț^ță,

Av. Alin Pă

Contrase_______

Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj