Hotărârea nr. 545/2005

Hotărârea 545/2005 - Alocarea sumei de 28.200 lei de la bugetul local pe anul 2005 Teatrului National „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca pentru realizarea spectacolului Richard al III-lea – operă rock, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 28.200 lei (282.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Teatrului Național “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca pentru realizarea spectacolului Richard al IlI-lea - operă rock, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 28.200 lei (282.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Teatrului Național “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca pentru realizarea spectacolului Richard al IlI-lea - operă rock, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46817 din 07.07.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 28.200 lei (282.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Teatrului Național “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca pentru realizarea spectacolului Richard al IlI-lea - operă rock, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 28.200 lei (282.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Teatrului Național “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca pentru realizarea spectacolului Richard al IlI-lea -operă rock, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 545 din 19 iulie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)