Hotărârea nr. 537/2005

Hotărârea 537/2005 - Acordarea gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru însotitorii persoanelor cu handicap vizual grav (nevãzãtori).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav (nevăzători)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav (nevăzători) - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47.894 din 05.07.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune aprobarea acordării gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav (nevăzători),

în temeiul prevederilor Legii nr.343/2004, pentru modificarea și completarea OUG nr. 102/1999, privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu luna august 2005 se aprobă acordarea gratuității transportului cu mijloacele de transport în comun pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav (nevăzători), după cum urmează:

  • a.  Pe toate liniile de transport urban în comun beneficiază însoțitorii pensionarilor nevăzători.

  • b.  Pe două linii de transport urban în comun beneficiază însoțitorii salariaților nevăzători și ai altor categorii de nevăzători cu handicap grav.

Art. 2. Pe legitimația de transport a persoanei nevăzătoare care are dreptul la însoțitor se va face mențiunea “cu însoțitor”, fără nominalizarea însoțitorului.

Art. 3. Decontarea cheltuielilor cu abonamentele pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav (nevăzători) se va face lunar, în funcție de numărul de abonamente ridicate.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Serviciul protecție socială și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.Nr. 537 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)