Hotărârea nr. 533/2005

Hotărârea 533/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, D+P+E, zona Câmpului-Vest (Rotatia III).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+E, zona Câmpului-Vest (Rotația III)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, D+P+E,zona Câmpului-Vest (Rotația III) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.49562 din 19.07. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, D+P+E, zona Câmpului -Vest ( Rotatia IU);

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 40319/5471/16.06.05 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe familiale, D+P+E, zona Câmpului - Vest ( Rotația III )beneficiari; Achim Vasile, Gal Ioan si asociații prin care se reglementează amplasarea unor construcții pentru locuințe familiale, în corelare cu documentațiile de urbanism anterior avizate (PUZ- Câmpului și PUD -Locuințe, beneficiar Culda și asociații), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 40319/5471/16.06.2005

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredfrftează Direcția urbanism.                                                   t / I

PREȘEDINTE DE/SEDINȚĂ,

Av.AlinTânweTTișd

Contrasemnează: / /

Secretarul municipiului/

Jr.Mircea JorJ >

Nr.533 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)