Hotărârea nr. 532/2005

Hotărârea 532/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă colectivă tip vilă, D+P+2E+M, str. Cometei nr. 6.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru locuință colectivă tip vilă, D+P+2E+M, str. Cometei nr. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință colectivă tip vilă , D+P+2E+M, str.Cometei nr. 6, beneficiari Chiorean Tarfin și asociații - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49563 din 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință colectivă tip vilă, D+P+2E+M, str.Cometei nr. 6, beneficiari Chiorean Tarfin și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 37436/5511/30.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință colectivă tip vilă, cu 5 apartamente, regim de înălțime D+P+2E+M, str. Cometei nr. 6, beneficiari: Chiorean Tarfin și asociații prin care se propune amplasarea unei locuințe colective, cu garaj la demisol, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 37436/5511/30.06.2005.


Art, 2, -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se îAcredinfe Direcția urbanism.

ȘEINr.532 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)