Hotărârea nr. 530/2005

Hotărârea 530/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+M, Calea Someseni nr. 42.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+M, Calea Someșeni nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+M, Calea Someșeni nr. 42- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49564 din 12.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+M, Calea Someșeni nr.42;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 38058/5452/16.06.05 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, P+M, Calea Someșeni nr. 42 ,beneficiar: Băguț Florin prin care se reglementează amplasarea unei locuințe familiale, comform celor stabilite anterior prin PUZ Aqua Dox aprobat prin HCL nr. 205/2004, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 38058/5452/16.06.2005

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.
Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Nr.530 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Jr.Mircea Jorj