Hotărârea nr. 526/2005

Hotărârea 526/2005 - Aprobarea P.U.Z. si a două P.U.D.-uri, Locuinte colective, locuintă individuală si teren de sport, str. Maramuresului nr. 1-5.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal și a 2 Planuri urbanistice de detaliu


locuințe colective, locuință individuală și teren de sport Strada Măceșului nr. 1-5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D pentru locuințe colective, locuință individuală și teren de sport în strada Măceșului nr. 1-5, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45809/05.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic zonal și a 2 Planuri urbanistice de detaliu pentru locuințe colective, locuință individuală și teren de sport în strada Măceșului nr. 1-5., beneficiari S.C. Autodoc S.R.L. și Pocol Mircea Dionisie;

Având în vedere avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 57228/4574 din 23.09.2004 și 22332/5206 din 07.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planului urbanistic zonal și 2 Planuri urbanistice de


detaliu pentru locuințe colective, locuință individuală și teren de sport în strada Măceșului nr. 1-5., beneficiari S.C. Autodoc S.R.L. și Pocol Mircea Dionisie prin care se reglementează organizarea arhitectural-urbanistică și funcțiunea zonei pentru locuințe individuale și colective mici, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor, regimul de înălțime max. P+2E, P.O.T. max. 35%, C.U.T. max. 1,05 A.D.C., asigurarea accesibilității - accesele auto și pietonale, parcarea și gararea în incintă și racordarea la rețelele edilitare, relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor.

Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 57228/4574 din 23.09.2004 și 22332/5206 din 07.04.2005.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.                                                          .

Nr. 526 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)