Hotărârea nr. 525/2005

Hotărârea 525/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblul de locuinte insiruite, P+M, Colonia Borhanci f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu


pentru ansamblu de locuințe familiale înșiruite , P+M, Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru ansamblu de locuințe familiale înșiruite, P+M, Colonia Borhanci f.n.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.47647 din 05.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru ansamblu de locuințe familiale înșiruite, P+M, Colonia Borhanci f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30418/5315/18.05.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe familiale înșiruite, P+M, Colonia Borhanci f.n., beneficiar : CUC TUDOR TRAIAN prin care se propune realizarea unui ansamblu de 11 locuințe înșiruite, cu garaje la parter aferente fiexcărei locuințe, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.30418/5315/18.05.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.Nr.525 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)