Hotărârea nr. 524/2005

Hotărârea 524/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru ansambul de locuinte însiruite, P+2E si P+2E, Drumul Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe înșiruite , P+2E și P+2E, Drumul Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru ansamblu de locuințe înșiruite, P+2E și P+1E, Drumul. Colonia Borhanci f.n.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47648 din 05.07. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru ansamblu de locuințe familiale înșiruite, P+2E și P+1E, str.Colonia Borhanci f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 40893/5476/29.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe înșiruite, P+2E și P+1E, str.Colonia Borhanci f.n., beneficiar:SUGĂR LIVIU CLAUDIU prin care se propune realizarea unui ansamblu de 5 locuințe înșiruite, accesele, amenajările incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.40893/5476/16.06.2005.