Hotărârea nr. 523/2005

Hotărârea 523/2005 - Aprobarea P.U.D., Constructie pentru comert, str. Negoiu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construcție pentru comerț Strada Negoiu f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construcție pentru comerț pe strada Negoiu f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 43756/04.07.2005al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Construcție pentru comerț pe strada Negoiu f.nr., beneficiar Vârvara Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 27725/5335 din 18.05.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construcție pentru


comerț pe strada Negoiu f.nr., beneficiar Vârvara Vasile prin care se reglementează amplasarea construcției menținând regimul de aliniere la 5,0 m. față de aleea din nord și 4,25 m. față de cea din vest, parcarea în incintă, regimul de construire izolat, regimul de înălțime D+P+E , P.O.T. = 35%, C.U.T. = 1,06 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 27725/5335 din 18.05.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 523 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)