Hotărârea nr. 522/2005

Hotărârea 522/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+E, str. Negoiu f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+E str. Negoiu f.n.

Consiliul loca! al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială ,D+P+E, str. Negoiu f.n.- proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 47914 din 05.07.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+E, str. Negoiu f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38397/5424/16.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, cu D+P+E, str. Negoiu f.n., beneficiar : NECȘOIU VICTOR prin care se propune amplasarea unei locuințe familiale, accesul, amenajarea incintei , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.38397/5424/16.06.2005.

Nr.522 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)