Hotărârea nr. 520/2005

Hotărârea 520/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, D+P+E+M, str. Harghita nr. 46.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe colective , D+P+E+Al, str. Harghita nr. 46

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, D+P+E+M, str. Harghita nr. 46-proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.47914 din 05.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, D+P+E+M, str. Harghita nr. 46;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34389/5446/02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f ’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, cu D+P+E+M, str. Harghita nr.46, beneficiar: IEPURE FLAVIU prin care se propune amplasarea unui imobil pentru locuințe colective, D+P+E+M, cu garaj colectiv la demisol, accesele, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.34389/5446/02.06.2005.


Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează

Direcția urbanism .


PREȘEDINTE DE ȘED

Av. Alin Păunei Tțșe

Contrasemnează:


Secretarul municipiul

Jr\iMire ea J

Nr.520din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)