Hotărârea nr. 519/2005

Hotărârea 519/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+E, Calea Turzii nr. 225.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+E, Calea Turzii nr. 225

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+E, Calea Turzii nr. 225- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.47642 din 05.07"2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+E, Calea Turzii nr. 225;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 31549/5475/16.06.05 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, P+E, Calea Turzii nr. 225 ,beneficiară: Tripa Aliz Amalia prin care se reglementează amplasarea unei locuințe familiale, cu retragere de 28 m. de la ax Calea Turzii, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 31549/5475/16.06.2005

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.


Nr.519din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)