Hotărârea nr. 518/2005

Hotărârea 518/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, S+P+E, str. Tractoristilor f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuința familială, S+P+E, str. Tractoriștilor f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, S+P+E, str. Tractoriștilor f.n.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47643 din 05.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, S+P+E ,str. Tractoriștilor f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.31172/5352/18.05.05 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, S+P+E, str. Tratoriștilor f.n ,beneficiar: Bârsan Victor prin care se reglementează amplasarea unei locuințe familiale, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 31172/5352/18.05.2005

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.Nr.518 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)