Hotărârea nr. 517/2005

Hotărârea 517/2005 - Aprobarea P.U.D. Casa de copii, str. Valer Moldovan nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Casa de copii

Strada Vaier Moldovan nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Casa de copii pe strada Vaier Moldovan nr. 28, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45559/04.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Casa de copii pe strada Vaier Moldovan nr. 28, beneficiar Congregația Surorilor Maicii Domnului.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 25156/5213 din 28.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa de copii pe strada Vaier Moldovan nr. 28, beneficiar Congregația Surorilor Maicii Domnului prin care se reglementează amplasarea construcției menținând regimul de aliniere existent, retragerea la 1,10 și respectiv 3,00 m de la limitele laterale, parcarea în incintă, regimul de construire izolat, regimul de înălțime D+P+E+M , P.O.T. = 30%, C.U.T. = 1,32 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 25156/5213 din 28.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor urbanism.


Nr. 517 din 19 iulie 2005(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)