Hotărârea nr. 515/2005

Hotărârea 515/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, D+P+2E, str. Moricz Zsigmond f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe colective , D+P+2E, str. Moricz Zsigmond f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective ,D+P+2E, str. Moricz Zsigmond f.n.- proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 47646 din 05.07. 2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, D+P+2E,str. Moricz Zsigmond f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38013/5430/02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, cu D+P+2E, str. Moricz Zsigmond f.n., beneficiar : BONDOR DANIEL prin care se propune amplasarea unui imobil pentru locuințe colective, D+P+2E, cu garaj colectiv la demisol cu acces din alee, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.38013/5430/02.06.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE DE Av. Alin Pău W

5


uf
Contraseirh rileaz/ă:


Sedretarul munick/iului,  Jr. Mircea Jorj


Nr.515 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)