Hotărârea nr. 514/2005

Hotărârea 514/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuit, D+P+2E, str. Bună-Ziua f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuit, D+P+2E, str. Bună-ziua f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuit, D+P+2E, str. Bună ziua f.n.- proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 47644 din 05.07.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuit, D+P+2E, str.Bună-ziua f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33340/5393/02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuit, cu D+P+2E, str. Bună ziua f.n., beneficiar : BRIE IOAN prin care se propune amplasarea unui imobil pentru locuit, cu regim de înălțime D+P+2E, amenajarea demisolului pentru parcări auto, amenajarea incintei cu spațiu verde alee de acces ,și platforme, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.33340/5393/02.06.2005.