Hotărârea nr. 513/2005

Hotărârea 513/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte si spatii comerciale, str. Nicolae Cristea nr. 25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe și spații comerciale strada Nicolae Cristea nr.25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuințe colective și spații comerciale în Cluj-Napoca, strada Nicolae Cristea nr. 25 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46214/01.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe colective și spații comerciale, în Cluj Napoca, strada Nicolae Cristea nr. 25, beneficiar Boca Gabriel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 47887/5444 din 02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe colective și


spații comerciale în Cluj Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 25, beneficiar Boca Gabriel prin care se reglementează amplasarea construcției, accesele auto și pietonale.parcarea și gararea în incintă, regimul de înălțime S+P+5E, POT max.=5I.96%, CUT max.=2,33 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 27887/5444 din 02.06.2005.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează /Direcția urbanism.                                            /  \


Nr.513 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)