Hotărârea nr. 510/2005

Hotărârea 510/2005 - Aprobarea P.U.D., Ansamblu locuinte, str. Bună Ziua f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ansamblu locuințe

Strada Bună Ziua f. nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Ansamblu de locuințe pe strada Bună Ziua f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46772/04.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Ansamblu de locuințe pe strada Bună Ziua f.nr., beneficiar S.C. Eurocontact S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 40401/5439 din 16.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.35D/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de locuințe pe strada Bună Ziua f.nr., beneficiar S.C. Eurocontact S.R.L. prin care se reglementează amplasarea construcțiilor la 5,0 m. de la drumurile propuse, circulațiile, parcarea sau gararea în incinte, regimul de construire cuplat, regimul de înălțime P+2E+M la strada Bună Ziua unde construcțiile vor avea parter comercial și (D+)P+M în spatele parcelei, P.O.T. = 24,12%, C.U.T. = 0,57 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 40401/5439 din 16.06.2005.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr.510 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^, Av. Alin Păunei Tișe |u

Io ,

/a. . 1

r <r —    ------

SecVetarul municipiului, Jr. Mircea Jorj