Hotărârea nr. 51/2005

Hotărârea 51/2005 - Preluarea în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a trei case sociale amplasate pe str. Cantonului f.n. donatie din partea Fundatiei „Ajutorul Familiei” din Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a 3(trei) case sociale amplasate pe str.Cantonului f.n., donație din partea Fundației

„Ajutorul Familiei” din Cluj-Napoca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în patrimoniul Consiliului local - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.83940 din 19.01.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune preluarea în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a 3(trei)case sociale amplasate pe str.Cantonului f.n., donație din partea Fundației „Ajutorul Familiei” din Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari.38 alin.2 lit.,,f’ și „s” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă preluarea în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a 3(trei) casc sociale, amplasate pe str.Cantonului f.n., donație din partea Fundației „Ajutorul Familiei”din Cluj-Napoca.Acestea vor fi incluse în circuitul locativ, urmând a face obiectul unor contracte de comodat.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondul imobiliar de stat. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr.51 din 22 februarie 2005.

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)