Hotărârea nr. 508/2005

Hotărârea 508/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri si locuinte 2S+P+8E, str. Dorobantilor nr. 14-16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și locuințe 2S+P+8E, str. Dorobanților nr. 14-16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de birouri și locuințe, 2S+P+8E, str. Dorobanților nr. 14-16, proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 47641 din 05.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri și locuințe, 2S+P+8E, str. Dorobanților nr. 14-16;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.42324/5438 /16.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/20°l privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de birouri și locuințe 2S+P+8E, str. Dorobanților nr. 14-16, beneficiar SC Eurocontact Serv. SRL, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru sediu firmă -birouri și locuințe, relația cu vecinătățile, accesul, amenajările incintei^, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 42324/5438/16.06.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .


Nr.508 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)