Hotărârea nr. 507/2005

Hotărârea 507/2005 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D., Imobil de birouri, str. Dorobantilor nr. 18-20.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal și a Planului urbanistic de detaliu Imobil de birouri

Strada Dorobanților nr. 18-20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru Imobil de birouri în strada Dorobanților nr. 18-20, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44225/30.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru Imobil de birouri în strada Dorobanților nr. 18-20, beneficiar S.C. Exim Prod Power Systems S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 5374 din 17.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic zonal și Planul urbanistic de detaliu


pentru Imobil de birouri în strada Dorobanților nr. 18-20, beneficiar S.C. Exim Prod Power Systems S.R.L prin care se reglementează organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane, organizarea rețelei stradale în interiorul cvartalului studiat, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor, regimul de construire închis, cu calcane pe limita de proprietate, cota cornișei la strada Dorobanților, regimul de înălțime max. P+8E, P.O.T. max. 80%, C.U.T. max. 3,5 A.D.C., asigurarea accesibilității - accesele‘auto și pietonale, parcarea și gararea în incintă și racordarea la rețelele edilitare, permisivități și constrângeri urbanistice privind volumele construite și amenajările, relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 5374 din 17.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția


urbanism.


:dinte de ședință


v. Alin Păunei Tișe


Secretarul municipiului

,                   Jr. Mircea Jorj

Nr.507 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)