Hotărârea nr. 505/2005

Hotărârea 505/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de dotări/servicii si locuinte, P+3E si S+P+5E, str. E. grigorescu nr. 126.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de dotări/servicii și locuințe, P+3E și S+P+5E, str. E. Grigorescu nr. 126

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de dotări/servicii și locuințe, P+3E și S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 126, proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.48241 din 05.07.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de dotări/servicii și locuințe, P+3E și S+P+5E, str. E. Grigorescu nr. 126;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 44113/ 5495/30.06.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de dotări/servicii și locuințe cu regim de înălțime P+3E și S+P+E, str. E. Grigorescu nr. 126 nr. 2, SC CHEM & MAR CONSTRCUTII SRL, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru dotări/servicii și locuințe, relația cu vecinătățile, posibilitatea racordării la utilităti, amenajările incintei , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 44113/5495//30.06.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Av. Alin Păunei TișeSecretarul municipiului, Ir. Mircea Jorj

Nr.505 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)