Hotărârea nr. 504/2005

Hotărârea 504/2005 - Înfiintarea Politiei Comunitare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind înființarea Poliției Comunitare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înființarea Poliției Comunitare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.501/102/12.07.2005 privind înființarea Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare precum și prevederile H.G. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „e” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă înființarea Poliției Comunitare ca direcție în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local sub denumirea de Direcția Poliției Comunitare prin reorganizarea Direcției control din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local și al Corpului Gardienilor Publici de la nivelul municipiului.

Art.2 Se aprobă:

 • - Organigrama Direcției Poliției Comunitare (Anexa 1)

 • - Numărul de personal: 200

 • - Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare a Poliției Comunitare (Anexa 2)

 • - Numirea directorului (șefului) Poliției Comunitare (la propunerea primarului): Fritea Minodora - actualul director al Direcției control

>

 • - Bugetul Poliției Comunitare (respectiv suplimentarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul local), necesar funcționării Direcției

Art.3 Personalul Direcției Poliției Comunitare din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca provine din rândul gardienilor publici și personalul Direcției control.

Art.4 La nivelul municipiului Cluj-Napoca se organizează “Comisia locală de ordine publică” constituită din:

 • - Primar

 • -  Șeful poliției locale

 • - Reprezentantul unității de jandarmi competente la nivelul municipiului Cluj-Napoca

 • - Directorul Politiei Comunitare

>

 • - 5 consilieri locali: Petru Iacob Pântea, Palfi Carol, Florin Vasile Stamatian, Remus Lăpușan și Horea Ioan Florea

 • - 2 reprezentanți ai Comunității (care vor fi nominalizați de către primar)

Art.5 Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea articolul 3 și 4 din Hotărârea nr.482/2005.

Art.6 Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse umane, Direcția control și Direcția economică.

Nr.504 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

LEGENDA:

TOTAL POSTURI: 200 -conducere: 7 -execuție: 193
Organigrama Direcției Poliției Comunitare din cadrul aparatului atăînpropriu al Consiliului local al mun. Cluj-Napoca a fost a ședința ordinară a Consiliului local din data de 19.#7.2Q05 (Hotărârea nr.504/2005)

Președinte de ședință: Av. Alin Păunei Tișe


Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 504/19.07.2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGULAMENT CADRU

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI POLITIA COMUNITARĂ 5                                 »

Poliția Comunitară - constituită în baza dispozițiilor cuprinse în Legea nr.371/2004 privind înființarea Poliției Comunitare prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici - la nivelul municipiului Cluj-Napoca se organizează ca direcție a Poliției Comunitare în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local - sub directa coordonare a primarului și este condusă de un director, un director adj. și are în componența sa următoarele servicii:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.


Serviciul de Ordine și siguranță publică

Serviciul Siguranță Trafic rutier Serviciul Control urbanism, Disciplina în construcții Serviciul Protecția mediului și igienizare Serviciul Inspecție comercială

Compartimentul Baza de date și dispecerat Compartimentul Cabinet și relații publice

Direcția Poliția Comunitară este o structură administrativă, organizată în cadrul aparatului propriu de specialitate a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care pune în aplicare legislația dată în competență și dispozițiile primarului și reprezintă modalitatea de aplicare a actului de justiție la nivel local, strict orientat către comunitate.

Princiipiilc de funcționare ale Poliției Comunitare sunt:


 • 1. Principiul proximitâții-POLIȚIA ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII LOCALE

  W

  * llu-


 • 2. Principiul legalității

 • 3. Principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

 • 4. Principiul echidistanței

 • 5. Principiul proporționalității

 • 6. Principiul transparenței și apropierii de comunitate

 • 7. Principiul responsabilității în exercitarea actului de autoritate polițienească

 • 8. Principiul cooperării și utilității sociale

 • 9. Principiul confidențialității.

Activitatea Poliției Comunitare se organizează la nivelul a cinci compartimente de muncă - constituite ca “servicii” și două compartimente - “Baza de date și dispecerat” și “Cabinet și relații publice”.

1. Serviciul de Ordine și siguranță publică - are ca domenii de activitate:

 • -  Paza obiectivelor de interes local aflate în competență;

 • -  Asigurarea ordinii și liniștii publice;

 • -  Aplicarea legislației și actelor administrative emise de autoritățile locale;

Atribuțiile principale sunt:

- asigură paza obiectivelor și bunurilor de interes public stabilite de consiliul local;

 • -  participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia manifestărilor publice, organizate de primărie;

 • -  intervine la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, rezolvarea unor cazuri sociale;

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale la normele privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local;

 • -  ia măsuri de imobilizare și predare la unitățile de poliție a infractorilor prinși în flagrant;

 • -  sprijină unitățile de poliție în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

 • -  controlează respectarea normelor legale privind afișajul public;

 • -  asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei și altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni, precum și pentru punerea în executarea a unor hotărârii judecătorești sau decizii ale primarului emise în litigii care privesc primăria;

 • -  acționează împreună cu poliția locală, jandarmeria, inspectoratele locale pentru situații de urgență și alte autorități prevăzute de lege la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe;

 • -  verifică și soluționează sesizările asociațiilor de proprietari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal.

 • -  asigură supravegherea parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al primăriei, a zonelor comerciale și de agrement, parcurilor, piețelor, cimitirelor și a altor locuri din administrarea primăriilor stabilite prin planurile de pază și ordine publică;

 • -  asigură, contra cost, paza unor obiective pe bază de contracte de prestări servicii;

 • -  asigură ordinea publică, la solicitare, în interiorul școlilor, grădinițelor, unităților sanitare;

 • -  execută verificări și controale pe linia evidenței populației și respectării regimului domicilierii;

 • -  controlează cărțile de imobil;

 • -  îndeplinește alte atribuții stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local.

2. Serviciul Siguranță Trafic rutier - are ca domenii de activitate: sistematizarea rutieră locală, dirijarea traficului rutier;

aplicarea sancțiunilor contravenționale în cazul abaterilor statice (oprire, staționare, parcare); aplicarea prevederilor Legii nr. 421 / 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate;

aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Atribuțiile principale sunt:

 • -  constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru abateri comise de pietoni, bicicliști și căruțași;

 • -  constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor privind oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor;

 • -  dirijarea circulației rutiere, asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia lucrărilor de modernizare și reparații a arterelor de circulație;

 • -  verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și marcajelor rutiere;

 • -  ia primele măsuri când se sesizează de comiterea unui accident de circulație cu victime și sesizează poliția competentă;

 • -  avizează lucrările de orice gen executate în partea carosabilă;

 • -  constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale în “zona 30 km / h” și “zona rezidențială”;

 • -  verificarea modului în care se execută lucrările de reparații a părții carosabile, dirijarea la nevoie a circulației în zonă și aplicarea sancțiunilor legale împotriva nerespectării condițiilor impuse în aviz;

 • -  acordarea de asistență în zonele unde se execută marcaje rutiere,

 • -  sprijinirea poliției rutiere în asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri de amploare, transporturi speciale, agabaritice, etc.;

 • -  desfășoară activități de prevenire și educație rutieră pe segmentul lor de activitate, cu precădere în unitățile de învățământ.

 • 3. Serviciul Control urbanism, Disciplina în construcții - are ca domenii de activitate:

 • -  disciplina urbanistică;

 • -  avizarea din punct de vedere al securității a proiectelor de construcții;

 • -  verificarea și controlul disciplinei în construcții.

Atribuțiile principale sunt:

 • -  efectuează controale pentru depistarea construcțiilor și organizărilor de șantier fără autorizare, sau cu încălcarea prevederilor legale;

 • -  verifică sesizările și reclamațiile cetățenilor referitoare la disciplina în construcții;

 • -  participă la măsurile pentru dezafectarea construcțiilor efectuate fără autorizație;

 • -  sesizează unitățile de poliție cu privire la continuarea construcțiilor fără autorizație față de care s-a dispus sistarea;

 • -  participă la recepția lucrărilor de construcție în zona de competență;

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcții;

 • -  acordă avizele și autorizațiile prevăzute de lege pentru toate activitățile în domeniu.

 • 4. Serviciul Protecția mediului și igienizare - are ca domenii de activitate:

 • -  protecția mediului înconjurător;

 • -  eliminarea surselor de zgomot și de poluare;

 • -  aplicarea legislației în domeniu salubrizării și igienizării localității;

 • -  ecarisaj.

Atribuțiile principale sunt:

 • -  controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel;

 • -  controlează modul de respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apă;

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind protecția mediului înconjurător;

 • -  controlează respectarea standardelor și normelor legale referitoare la nivelul de zgomot și poluare;

 • -  identifică bunurile abandonate pe domeniul public și aplică procedurile legale pentru ridicarea

acestora;

 • -  participă la combaterea epizoțiilor și semnalează serviciile de ecarisaj despre existența câinilor fără stăpân;

 • -  verifică în teren și rezolvă problemele rezultate din sesizări și audiențe în ceea ce privește buna gospodărire a localității și respectarea normelor de protecție a mediului;

 • -  acordă avizele și autorizațiile prevăzute de lege pentru toate activitățile în domeniu.

5. Serviciul Inspecție comercială - are ca domenii de activitate:

 • -  prestări servicii;


 • -  alimentație publică;

 • -  producători particulari;

- piețe agroalimentare - târguri și oboare

Atribuțiile principale sunt:

 • -  constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor generale de comerț stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau decizii ale primarului;

 • -  urmărește dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primărie;

 • -  controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în piețe, târguri și oboare;

 • -  sprijină organele de control sanitar-veterinar și protecția consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • -  controlează modul de exercitare a profesiilor liberale;

 • -  acordă avizele și autorizațiile prevăzute de lege pentru toate activitățile în domeniu.

 • -  combate comerțul cu bunuri a căror proveniență nu poate fi dovedită;

 • -  controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin agenților economici cu privire la afișarea prețurilor, a categoriei de calitate a produselor și serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea folosirii cântarelor și a măsurătorilor produselor vândute, etc.;

 • -  verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și locurilor de cazare pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri și înregistrări audio-video cu caracter obscen;

 • -  verifică modul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult și tipăriturilor cu caracter bisericesc.

 • 6. Compartimentul Baza de date și dispecerat la nivelul căruia se concentrează:

 • -  Bazele de date privind securitatea locală;

 • -  Dispeceratul de preluare a semnalelor de alarmă provenite de la centrale locale de alarmare instalate la agenți economici sau reședințe private;

 • -  Nodurile de transfer date și cooperare cu dispecerate similare ale Poliției, Jandarmeriei, societăților private de pază;

 • -  Terminal de verificare în evidențele operative ale M.A.I. :

 • - persoane urmărite general și local;

 • - autoturisme și bunuri furate;

 • - evidența populației

 • -  Sistemul de legături radio cu :

 • - personalul poliției primăriei;

 • - poliția locală;

 • - societăți private de pază și protecție;

 • - inspectoratele pentru situații de urgență.

 • -  Terminal de monitorizare video a traficului pe principalele artere rutiere și intersecții din municipiu.

Gestionează apelurile de urgență din competența proprie și le direcționează echipelor din teren.

 • 7. Compartimentul “Cabinet și relații publice”

Direct subordonat șefului poliției primăriei, este responsabil de toate problemele administrative, de organizare și compatibilizare a departamentului cu celelalte structuri cu care relaționează acesta, atât din interiorul primăriei, cât și cu celelalte instituții din sistemul de ordine publică local.

Director

Șef birou

Biroul Resurse Umane,

Iosif IVțadru


Direcția Politia Comunitară Minodora Fritea