Hotărârea nr. 503/2005

Hotărârea 503/2005 - Atribuirea unui teren (str. Closca nr. 13).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind atribuirea unui teren.

(str.Cloșca nr.13)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unui teren - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83944 din 21.12.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se înaintează spre analiza atribuirea a 500 mp. din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca str.Cloșca nr.13 în favoarea domnului Peter Vasile, veteran de război decorat.

Reținând prevederile Legii nr.44//1994 și ale Legii nr.215/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea a 500 mp. din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca str.Cloșca nr.13, înscris în CF nr.334, nr.topo.9837/2, în favoarea domnului Peter Vasile, veteran de război decorat.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul Camera agricolă.

Nr. 503 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Președinte de ședință, Av. Alin Păunei Tișe


. Contrasemneâză': Secretarul municipiului, jr.Mircea Jorj