Hotărârea nr. 501/2005

Hotărârea 501/2005 - Încheierea unui act aditional (prelungirea termenului de realizare a constructiei).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional (prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.78490/07.11.2003 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48272 din 06.07.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 78490/07.11.2003, privind prelungirea termenului de realizare a construcției;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 78490/07.11.2003, încheiat în baza Hotărârii nr.333/2003 în vederea extinderii locuinței, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

; ședință, mel/Tișe


Președinte de Av. Alin Pălii

Nr. 501 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează :

Secretarul municipiului,

Jr.Mircea Jorj