Hotărârea nr. 50/2005

Hotărârea 50/2005 - Vânzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTARARE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind evaluarea și vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.1527 din 10.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune însușirea proceselor-verbale privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat care se vând chiriașilor;

Reținând prevederile Legii nr.61/1990, ale Legii nr. 112/1995 și ale Legii 501/2002; în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit f și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușesc procesele-verbale de evaluare privind vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, cuprinse în anexele I, II și III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul de vânzare a locuințelor este cel stabilit de către Comisia tehnică de specialitate, la care se aplică coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului, \ Jr. MIRCEA JORJ

Nr.50 din 22 februarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXA I. LA HOTĂRÂREA NR.50/2(105


LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE


Nr. crt.

NUMELE ȘI

PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA UTILĂ

MP

PREȚ FINAL

BAZA DE EVALUARE

1.

OTVOS MARIA

Str.Porumbeilor nr.35 ap.3

23.82

63.884.056

l.egea 112/1995

2.

RUSU AUREL VLAD1MIR

Str. Traian nr.57 ap.3

40,00

131.312.698

Legea 112/1995

o

3.

VARGA PETRU-PAVEL

B-dul Eroilor nr.35 ap.7

32,46

1 1 1.754.595

Legea 112/1995

4.

DEM ETER ANDRAS

Str. Oituz nr.29 ap. 1

31,11

60.1 18.225

Legea 1 12/1995

5.

IIINTEOAR 1OAN

Str. Parâng nr. 10 ap.55

78.82

306.569.409

l.egea 1 12/1995

6.

VLAD IULIU

Str. Paris nr.73 ap.7

1 13,91

343.987.846

l.egea 1 12/1995

7.

[ VARGA ELISABETA

Str. Traian nr. 14

19,62

36.645.242

Legea 1 12/1995

8.

CHIȘ-MOLNAR ROZAL.IA

Str. Paris nr.66 ap. 1

48.18

144.720.175

Legea 112/1995

9.

NONICA ILEANA

Str. Paris nr.4 1 -43 ap.4

51.25

185.734.433

Legea 112/1995

10.

TOKES ISTVAN

Str. Samuel Micii nr.2 ap.3

49,52

156.683.734

Legea 1 12/1995

11.

HANGIU MIHAI

Str. Petru Maior nr.7 ap.4

1 16.45

364.661.491

Legea 112/1995

12.

OLAR MARTA

Str. B.P.l lașdeu nr.47

56,67

189.539.855

Legea 1 12/1995

13

DECSE1 MARIA

Str. Petru Maior nr.6-8 ap.24

49,05

152.538.292

Legea 1 12/1995

14

ANTAL BOB - MIRCF.A

Str. I.C.Brătianu nr.l 1 ap.2

38.84

122.954.276

Legea 1 12/1995

15

SEBESTYEN NECHITA

Str. Oașului nr.58 ap. 1

33.28

87.580.613

Legea 1 12/1995

16

AGOSTON EVA - MARIA

Calea Dorobanților nr.49 ap. I

28.47

83.281.464

l.egea 1 12/1995

17

MOLDOVAN TEREZIA

Str. Peana nr.7 ap. 17

67.29

234.135.962

Legea 112/1995

ȘEF SERVICIU LOCATIV,SINTEZĂ SPAȚII.

GHEORGHE CHIRII.EAN

ANEXA II. LA HOTĂRÂREA NR.50/2005

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STA I EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE

ȘEF SERVICIU LOCATIV,SINTEZĂ SPAȚII, GHEORGHE CHIR1LEAN


Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA UTILĂ

MP

PREȚ FINAL

BAZA DE EVALUARE

1.

BAGIIIU IOSIF

Str. Izlazului nr.8 ap.79

56.60

33.171.621

Legea 61/1990

2.

TELCEAN ZORINA - ANA

Str. Observatorului nr.7 ap.29

58.32

35.397.843

Legea 61/1990

O

3.

SĂRMĂȘAN DORIN

Str. Observatorului nr. 13 ap.32

58.32

36.459.886

Legea 61/1990

ANEXA III. LA HOTĂRÂREA NR.50/2005

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUAU. DE CĂTRE COMISI A TEHNICĂ DE SPECIALITATE

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA

UTILĂ

MP

PREȚ FINAL

1.

METEȘ DOREL

Str.l.MANIU nr.25 AP.4-garaj

17.88

138.468.762

2.

TIJRZAI ALEXANDRI) BELA

Str.PARIS nr.64 - garaj

30.24

272.449.127

ȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ IMOB1LE,CARTE FUNCIARĂ,

S+MJON TUȘA

DIRECTOR.

ȘTEFANIA FERENCZ

ȘEF SERVICIU LOCATIV,SINTEZĂ SPAȚII, GHEORGHE CHIRILEAN