Hotărârea nr. 499/2005

Hotărârea 499/2005 - Modificarea Hotãrârii nr. 830/2004 (privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici)

jgL LOCAL AL MUNICIPIULUI [CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 830 din 24 noiembrie 2004 (privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizațiilor și orarelor de funcționare pentru agenții economici)

onsiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară, laminând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 830/2004 -din inițiativa primarului;

inalizând Referatul nr.49.719/421/ 13.07.2005 al Direcției domeniului public și prin care se propune modificarea Hotărârii nr.830/2004;

Reținând prevederile Ordonanței nr. 99/ 2000, ale Legii nr. 650/ 2002, ale H.G. 72003 și ale Legii nr. 215/ 2001 art. 68 lit. 1, m, r, și f;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

'Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației j locale,

HOTĂRĂȘTE:

1RT.I. Se aprobă Regulamentul de eliberare a. autorizațiilor și orarelor de onare pentru societățile comerciale care desfășoară activități economice pe raza ipiului Cluj-Napoca, conform anexei la prezenta hotărâre.

RT.II. Se modifică Art.2 al Hotărârii nr. 830/2004, care va avea următorul aut:

ie aprobă începând cu data adoptării prezentei hotărâri următoarele tarife: -pentru eliberarea autorizației de funcționare 50 lei;

Rt.hl Se modifică Art.3 al Hotărârii nr. 830/2004 care va avea următorul iut:

■*e înființează Biroul de autorizații și orare de funcționare în termen de 30 de zile Qata adoptării prezentei hotărâri, în cadrul Direcției domeniului public și privat m a subordine a directorului.

jtr.iv- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul resurse pirecția control, Direcția domeniului public și privat , Direcția urbanism și '.economică.

^r. 499 din 19 iulie 2005 Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)


j local al municipiului L-Napoca

Anexa 1 la Hotărârea nr.499/ 2005


REGULAMENT

nd eliberarea Autorizației și Orarului de funcționare pentru agenții economici

\rt.l. Prezentul regulament este întocmit în baza Ordonanței nr. 99/2000 a Legii 2002, a H.G. nr. 333/2003 și a Legii nr. 215/ 2001 art. 68 lit. 1, m, r, și f, iar lui este asigurarea cadrului organizatoric necesar desfășurării de activități Lee în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loaială a or economici.

\rt.2. Desfășurarea activităților economice pe teritoriul municipiului Cluj-j de către agenții economici, persoane fizice sau juridice, în spații proprietate .sau de stat se va face în baza Certificatului constatator eliberat de Camera de L Industrie și Agricultură Cluj și a Autorizației și Orarului de funcționare liede Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Ărt.3 Eliberarea autorizației și orarului de funcționare se va face în baza cererilor cumentației aferente, anterior desfășurării activității.

Art.4 Actele necesare care se depun în xerocopie, în vederea obținerii izației și orarului de funcționare sunt următoarele:

 • a. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

 • b. Autorizația P.S.I. (după caz);

 • c. Autorizația de construire sau actul legal de folosire a structurii de vânzare;

i Extrasul C.F. și contractul de închiriere (după caz);

t Actul de absolvire a formei de pregătire profesională de specialitate sau, după caz, cartea de muncă;

f. Cerere tip;

Chitanța cu care s-a achitat tariful aprobat pentru eliberarea autorizației și orarului de de funcționare;

!>• Fișa de organizare a structurii de vânzare, conform modelului din Anexa nr. 2 a OUG nr. 99/2000, în cazul comercianților care desfășoară activități de comercializare în derulare.

Art.5. Ocuparea domeniului public al municipiului Cluj-Napoca va fi aprobată otărâre a Consiliului Local cu respectarea regulamentului de urbanism și

^plasarea suprafețelor de vânzare cu sediu fix de tip chioșc, pe domeniul public Pipiului Cluj-Napoca se va face astfel:

 • a. în zona centrului istoric, delimitat prin Regulamentul pentru zonele asupra ra se instituie regimul de protecție, pe baza avizului nr. 335/2001 a Ministerului Li și Cultelor, Direcția Monumente Istorice, se admit construcții cu caracter Loriu de tip: chioșc, tonetă, gheretă pentru vânzare de ziare sau flori, la distanță ,rocă de minim 200 m pe străzi, respectiv maxim câte unul pe fiecare latură a ,|or Unirii, Avram Iancu, M. Viteazul și Ștefan cel Mare. De asemenea distanța fată tațiile mijloacelor de transport în comun este de minim 25 m.

 • b. în zona protejată definită prin regulamentul susmenționat, se admite llasarea de construcții provizorii de tipul celor descrise la aliniatul precedent, la jm 200 m distanță reciprocă respectiv la minim 25 m. de stațiile de transport în

«m-

 • c. în cartiere ocuparea domeniului public pentru desfășurarea activității de jierț stradal se va face numai cu Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și (inism și al Poliției Rutiere, cu aprobarea prin hotărâri ale Consiliului local, conform f

Art.6. Nu se eliberează autorizație și orar de funcționare în următoarele situații:

 • - aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de jare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

 • - exercițiul comercial se face în spații improvizate;

 • - aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuințelor colective sau lividuale .

 • - se încalcă dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • - autorizația contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor erale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități și re4stricțiile se impun vor fi stabilite de către Direcția urbanism.

Art.7. Autorizația și orarul de funcționare sunt valabile până la modificări majore intervin în activitatea societății comerciale (schimbarea obiectului de activitate, iificarea orarului, schimbarea locației, a suprafețelor de vânzare, modificarea stației care a stat la baza obținerii acestora etc.).

Orarul de funcționare se va afișa în mod obligatoriu la intrarea în unitate, în mod ibil din exterior, comerciantul asigurând respectarea acestuia.

Art.8. Emitentul își rezervă dreptul de a retrage autorizația și orarul de dionare, în cazul unor reclamații ulterioare întemeiate sau în cazul tulburării liniștii ilice.

Art.9. Se aprobă începând cu data adoptării prezentei hotărâri următoarele tarife: - pentru eliberarea autorizației de funcționare 50 lei;

Art.10. Taxa de utilizare a locurilor publice se va face în conformitate cu •ârile Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, întocmite cu respectarea Merilor legislative în vigoare. Achitarea acesteia se va face pe bază de abonament, e Poate avea valabilitatea de maxim un an.

LLârile de lichidare și cele de soldare vor fi anunțate la primărie la Biroul de iji și orare iar efectuarea verificărilor ce se impun prin Ordonanța nr. 99/2000 și ■'2003, se va asigura de către Serviciul Control comercial și protecția mediului.

Lnzările sub denumirea de “magazin de fabrică” sau “depozit de fabrică” se vor Jra numai după anunțarea la primărie la Biroul de autorizații și orare a acestei fjar efectuarea verificărilor condițiilor de respectare a legislației specifice acestor ■onierț se va asigura de Serviciul Control comercial și protecția mediului.

ste interzisă condiționarea vânzării către consumator a unui produs de jiea unei cantități impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau L Este interzisă de asemenea orice tip de “ vânzare forțată”.

ontravențiile constatate așa cum sunt definite în OUG nr. 99/2000 și H.G. nr.

■ sancționează de către organele de control abilitate ale Primăriei municipiului Loca (Poliția primăriei și Direcția control).

ențiilor constatate le sunt aplicabile și prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată prin nr. 180/2002, cu excepția art. 28, al.l, care se referă la posibilitatea achitării în -de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului verbal a jumătate din minimul pl

utii.Terasele de alimentație publică din cartierele municipiului vor funcționa ^ectarea ordinii și liniștii publice. Terasele din zona centrală, din zonele de nt și cele din zona căminelor studențești vor funcționa după orar aprobat de , ițile administrației publice în condițiile legii, cu respectarea ordinei și liniștii

\ctivitatea de producție (brutării, carmangerii, morărit, etc.)care se desfășoară în Î iluate la parterul blocurilor de locuințe este interzisă pe timpul nopții, deci nu va

orele 22. Nu se vor mai elibera autorizații de funcționare pentru en-gros in zona

'.asi semicentrala a orașului delimitată de străzile:

Nu se vor elibera autorizații și orare de funcționare pentru magazinele en-gros în entrală și semicentrală a municipiului delimitată conform planului anexă la -mentul de eliberare a autorizațiilor și orarelor de funcționare.

Eliberarea autorizațiilor si orarelor de funcționare se va face numai după 'ea avizul Direcției Tehnice- Serviciul siguranța circulației

/rarul de aprovizionare in zona centrala si semicentrala va fi intre orele 21.00-1 se impune modificarea HCL nr. 381/1998 ) , excepție facand aprovizionarea cu 'perisabile dar in condițiile utilizării de vehicule cu tonaj de pana la 3,5to.

Este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru personalul propriu si clienti ■X nu pe domeniul public conform HG 525/1996 si a altor acte normative in h.

Aprovizionarea cu marfa in zona centrala si semicentrala se va face numai cu , e cu masa totala sub 10 to (greutate proprie + incarcatura).

Schimbarea de destinație din locuința in spațiu comercial se va face numai cu Erecției Tehnice- Serviciul siguranța circulației.

L.12. în condițiile în care la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sunt fate un număr de cca. 35.000 societăți comerciale care își desfășoară activitatea . municipiului Cluj-Napoca, activitatea de eliberare a avizelor și orarelor de

iare care s-a dovedit pe parcursul anilor a fi deosebit de vastă, se va desfășura în FL-iJui dp antori-zatii dp fnnctinnarp «i nrarp carp <jp va înființa în termen de cel


biroului de autorizații de funcționare și orare, care se va înființa în termen de cel Le zile de la data adoptării prezentei hotărâri, în cadrul Direcției Domeniului , privat sub directa subordonare a directorului.
MM’3 inaioj