Hotărârea nr. 498/2005

Hotărârea 498/2005 - Modificarea Hotãrârii nr. 127/1994 (suplimentare suprafatã teren concesionat)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 127/1994. (suplimentare suprafață teren concesionat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 127/1994 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37607 din 24.05.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 127/1994;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”f’ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l al Hotărârii nr. 127/1994, în sensul suplimentării suprafeței concesionate cu 67,4 mp., de la 200 mp. la 267,4 mp.

Art.II. Taxa de concesiune pentru suprafața suplimentară de 67,4 mp. se stabilește la suma de 300 EURO/mp..

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.Nr. 498 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)