Hotărârea nr. 497/2005

Hotărârea 497/2005 - Modificareav si completarea Hotărârii nr. 410 din 31 mai 2005 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (asocierea în participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 410 din 31 mai 2005 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

(asocierea în participațiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 410 din 31 mai 2005- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48322/421/07.07.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se înaintează spre analiza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca modificarea și completarea Hotărârii nr. 410 din 31 mai 2005 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (asocierea în participațiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca);

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 lit.x și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și se completează Hotărârea nr. 410/2005 după cum urmează:

“Art. 10. Se aprobă modelul de contract de asociere în participațiune -prezentat în anexa la hotărâre - în vederea realizării unui parking subteran și supraetajat, spațiu de birouri pentru închiriat și un restaurant, pe amplasamentul situat în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 22-28.

Art. 11. Se aprobă organizarea unei selecții de oferte de preț având ca obiect identificarea expertului tehnic autorizat ce să realizeze evaluarea tehnico-valorică a terenurilor.

Art. 12. Se numește comisia de analiză și selectare a ofertei mai convenabile din punct de vedere tehnic și financiar în următoarea componență:

1 .Adrian Popa-viceprimar;

 • 2.Boros Janos-viceprimar;

 • 3.Apostu Sorin-director Direcția tehnică; 4.Ovidiu Laurean Turdean-consilier local;

 • 5. Petru Iacob Pântea-consilier local;

 • 6. Palfi Carol-consilier local;

 • 7. Florin Vasile Stamatian-consilier local;

 • 8. Remus Lăpușan-consilier local;

 • 9. Dacia Crișan-director D.D.P.P.

Art. 13. Se împuternicește comisia aprobată la art. 12 ca după selectarea investitorului privat să finalizeze contractul de asociere în participațiune.

Acesta va fi prezentat, în formă finală, ca informare într-o viitoare ședință de consiliu.”

Art. II. Se modifică art. 9 al Hotărârii nr. 410/2005 care va avea următorul conținut:

“Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția urbanism, Direcția Domeniului public și privat, Direcția economică și Comisia numită la art. 12.”

Nr. 497 din 19 iulie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA la Hotărârea nr. 497/ 2005


CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

Nr.____________din______________

ART. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr.1-3, reprezentat prin Dl. Emil Boc -Primar, denumit în cele ce urmează CONSILIUL.

 • 1.2. Regia Domeniului Public și Privat, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr.22-28, reprezentată prin dl. Marius Cătăniciu-director general, denumit în cele ce urmează R.A.D.P.

 • 1.3. S.C___________________, cu sediul în________________str._________ nr.________,

județul____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.____________________,

cod fiscal ____________________, având contul nr. _____________, deschis la

banca_____________, reprezentată de__________________, denumită în continuare

ASOCIAT.

ART. 2. DISPOZIȚII GENERALE

 • 2.1. Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 33-34 din Legea nr. 15/1990, art. 251-256 din Codul Comercial Român, art. 38 lit. x și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale și a Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 410 din 31 mai 2005.

 • 2.2. în cadrul asocierii, părțile își vor deșfașura activitatea în condiții de independență comercială, financiară și juridică specifice asocierii în participațiune, respectând prevederile prezentului contract.

ART. 3. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI


 • 3.1. Obiectul contractului îl constituie asocierea în participațiune a părților

contractante în vederea amenajării unui parking subteran și supraetajat, , spațiu de birouri pentru închiriat și un restaurant, pe amplasamentul situat în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 22-28 în suprafață de______________.

ART. 4. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

♦ »

 • 4.1. Contribuția CONSILIULUI:

 • 4.1.1.   CONSILIUL participă cu dreptul de folosință constituit pe

temeiul dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de__în scopul

arătat la art. 3.1. pe toată durata prezentului contract.

 • 4.1.2. Predarea terenului în vederea construirii obiectivului asocierii se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire.

4.2. Contribuția R.A.D.P.:

 • 4.2.1.  R.A.D.P. participă cu dreptul de folosință constituit pe temeiul

dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de____________în scopul arătat

la art. 3.1. pe toată durata prezentului contract.

 • 4.2.2. Predarea terenului în vederea construirii obiectivului asocierii se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire.

4.3. ASOCIATUL participă cu:

 • 4.2.1. Finanțarea, coordonarea, realizarea, punerea în funcțiune și exploatarea obiectivului asocierii;

 • 4.2.2. Asigurarea aprovizionării în vederea desfășurării în condiții bune a activității obiectivului asocierii;

 • 4.2.3. Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activității obiectivului asocierii.

»

 • 4.3. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse de asociați ca aporturi pentru desfășurarea activității conform contractului de asociere sunt reglementate de legea română.

 • 4.4. La încetarea asocierii, bunurile ce formează obiectul acesteia vor fi repartizate între asociați după cum urmează:

 • 4.4.1. CONSILIUL va reintra în posesia deplină a terenului aportat în asociere;

 • 4.4.2. R.A.D.P. va reintra în posesia deplină a terenului aportat în asociere;

 • 4.4.3. ASOCIATUL va dispune în mod liber de construcția realizată.

 • 4.5. Pe întreaga durată a asocierii, ASOCIATUL va administra în nume propriu bunurile și activitatea asocierii.

ART.5. DURATA ASOCIERII

 • 5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 49 de ani, de la data semnării contractului.

 • 5.2. In ultimul an al asocierii, părțile pot conveni prelungirea contractului pentru o perioadă egală cu perioada inițială.

ART. 6. DISPOZIȚII FINANCIARE

 • 6.1. ASOCIATUL va plăti CONSILIULUI, cu titlu de rezultat al asocierii,

suma de_________________, după cum urmează:____________________.

 • 6.2. ASOCIATUL se obligă să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii.

 • 6.3. Plata sumelor datorate conform prezentului contract, se va efectua în lei,

anual, prin ordin de plată bancar, în contul CONSILIULUI nr. __, deschis la Banca Națională-Trezoreria Cluj-Napoca, cu mențiunea “taxă contract asociere nr.____/______________”.

 • 6.4. în caz de întârziere a plăților datorate CONSILIULUI potrivit prezentului contract, ASOCIATUL va plăti penalități conform prevederilor legale în vigoare. ASOCIATUL este de drept în întârziere la împlinirea termenului de plată, fără a fi necesară o notificare în acest sens. în cazul întârzierii plății cu mai mult de 120 de zile, contractul se reziliază de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, printr-o simplă înștiințare.

ART. 7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Obligațiile CONSILIULUI:

 • 7.1.1. CONSILIUL acordă ASOCIATULUI, un drept exclusiv de folosință a terenului, stipulat în art. 3.1. al prezentului contract, în scopul construirii și exploatării de către ASOCIAT a obiectivului asocierii, pe întreaga durată prevăzută la art.5.1.

 • 7.1.2. CONSILIUL se obligă ca pe întreaga durată a asocierii să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra terenului aportat în asociere.

 • 7.1.3. CONSILIUL va facilita pentru ASOCIAT, obținerea tuturor autorizațiilor necesare construirii și exploatării obiectivului asocierii, în măsura în care acestea sunt de competența CONSILIULUI și va sprijini obținerea acelora care sunt de competența altor instituții.

 • 7.1.4. CONSILIUL va efectua predarea terenului menționat la art. 3.1. din prezentul contract, prin proces verbal de predare-primire conf. art. 4.1.1.1., în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea prezentului contract.

7.2. Obligațiile ASOCIATULUI:

 • 7.2.1. va suporta toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii.

 • 7.2.2. se obligă să pună în funcțiune obiectivul asocierii în termenul prevăzut prin autorizația de construire.

 • 7.2.3. va suporta toate cheltuielile necesare aprovizionării și exploatării obiectivului asocierii.

 • 7.2.4. va suporta pe lângă finanțarea lucrărilor de construcții-montaj, de exploatare a obiectivului asocierii și finanțarea lucrărilor de eliberare a terenului de sarcini fizice de viabilizare și realizare a utilităților, infrastructurii ca și aport a ASOCIATULUI în asociere.

 • 7.2.5. se obligă să nu închirieze unui alt agent economic, amplasamentul care face obiectul prezentului contract de asociere, fără acordul CONSILIULUI.

 • 7.2.6. se obligă să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui alt agent economic, drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere, fără acordul CONSILIULUI.

 • 7.2.7. se obligă să nu se asocieze cu alți agenți economici, în scopul exploatării amplasamentului care face obiectul prezentului contract de asociere, fără acordul CONSILIULUI.

 • 7.2.8. se obligă să notifice CONSILIULUI, data punerii în funcțiune a obiectivului asocierii.

 • 7.2.9. se obligă să prezinte, la cererea CONSILIULUI, până la data finalizării construcției, situația financiară și stadiul execuției lucrărilor de construcție. ASOCIATUL se obligă să permită CONSILIULUI, prin persoane delegate de acesta, accesul la evidențele contabile și înregistrările financiare referitoare la stadiul construcției obiectivului de pe terenul care face obiectul asocierii, precum și pentru realizarea verificărilor în teren a derulării lucrărilor. Toate datele prezentate, documentele communicate sau corespondența dintre părți legată de executarea prezentului contract vor fi considerate strict confidențiale atât pentru CONSILIU, cât și pentru orice persoană delegată de acesta. în cazul încălcării prezentei prevederi, persoanele vinovate vor suporta consecințele legale.

ART. 8. FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale determinată de acest eveniment în condițiile art.1083 Cod civil.

 • 8.2. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de asociere, care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate, parțial sau total.

 • 8.3. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția căt și încetarea evenimentului, în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ART. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 9.2. Prezentul contract poate fi reziliat anterior perioadei prevăzute la art. 5.1. numai în urma unei notificări scrise, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 30 de zile de la primirea notificării pentru următoarele motive:

 • 9.2.1. Dacă ASOCIATUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, stipulate la art. 7.2.

 • 9.2.2. Dacă CONSILIUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract stipulate la art. 7.1.

 • 9.3. în cazul în care una dintre părți solicită rezilierea contractului dintr-un motiv ce nu poate fi imputat celeilalte părți, aceasta va fi despăgubită conform prevederilor legale. Părțile convin ca evaluarea despăgubirilor să fie făcută de o firmă specializată în domeniu și agreată de ambele părți.

ART.10. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 10.1. Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție decurgând sau având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă între părți. în caz contrar, părțile le vor supune procedurii arbitrare, respectiv Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj-Napoca sau instanțelor judecătorești.

 • 10.2. Hotărârile pronunțate de aceste organe vor fi definitive și executorii pentru ambele părți.

ART. 11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale. în caz de prevederi contradictorii între contractul inițial și oricare dintre actele adiționale, relațiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act încheiat între părți.

 • 11.2. Funcționarea obiectivului se va realiza sub denumirea și însemnele ASOCIATULUI. ’

 • 11.3. Părțile acestei asocieri din partea CONSILIULUI , a R.A.D.P. și a ASOCIATULUI au autoritatea și puterea de a semna această asociere din partea CONSILIULUI, a R.A.D.P. și a ASOCIATULUI.

încheiat la Cluj-Napoca, în 3 (trei) exemplare în limba română (unul pentru CONSILIU , unul pentru R.A.D.P. și unul pentru ASOCIAT) toate cu valoare de original, câte 1 (unu ) pentru fiecare parte.

Pentru CONSILIU,


Pentru R.A.D.P.,


Pentru și în numele,