Hotărârea nr. 493/2005

Hotărârea 493/2005 - Conferirea titlului de „Cetătean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului acad. prof. univ. Sanjit K. Mitra de la Universitatea din California, Sanata Barbara, Sua.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului acad. prof. univ. Sanjit K. Mitra de la Universitatea din California, Santa Barbara, SUA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului academician prof. univ. Sanjit K. Mitra - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39039 din 8.06.2005 al Direcției » învățământ, cultură prin care se propune conferirea titlului de ‘’Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului acad, prof. univ. Sanjit K. Mitra;

Luând în considerare curriculum vitae al domnului academician prof. univ. Sanjit K. Mitra, recomandările prezentate și faptul că domnia sa a contribuit la dezvoltarea științei și cercetării pe plan internațional, la dezvoltarea relațiilor științifice dintre universitățile clujene și cele din străinătate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 lit. ‘’v” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului academ:~:-----f c—"* v


Nr. 493 din 19 iulie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi, prin vot secret)