Hotărârea nr. 490/2005

Hotărârea 490/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 735/2004 (componenta si numirea Consiliului de Administratie al R.A.D.P. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 735/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 735/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32089 din 23 mai 2005 al Biroului Relații Consiliul local prin care se propune modificarea Hotărârii nr.735/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca), în sensul înlocuirii doamnei Elena Chiș din Consiliul de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca, cu domnul Tanțău Vasile;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. I și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 735/2004, în sensul că se numește domnul Tanțău Vasile în locul doamnei Chiș Elena în Consiliul de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații Consiliul local și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Nr.490 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

\ Jr. Mircea JORJ