Hotărârea nr. 486/2005

Hotărârea 486/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 445/2003 (vânzarea unei locuinte din fondul locativ de stat).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.445/ 2003 ( vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 445/2003 (privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Rcfcrarul nr. 324 din 22.06.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune anularea vânzării locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Vrance nr.43, apt.2, întrucât chiriașa Racz Porondi Viorica deține contract de închiriere încheiat după publicarea Legii 112/1995;

Reținând prevederile nr. Legii 112/1995 art.9 privind condițiile de vânzare către chiriași a locuințelor naționalizate ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor ari.38 al.2 lit.g și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice

locale.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii nr.445 / 2003, în sensul anulării poziției 17 din anexa 1 , privind vânzarea locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Vrancea nr.43 ap.2, chiriașă Racz Porondi Viorica.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,




\ CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Nr. 486 din 28 iulie 2005 (Hotărâre a fost aprobată cu 24 voturi)

r. MIRCEA JQRJ