Hotărârea nr. 484/2005

Hotărârea 484/2005 - Prelungirea unor contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea, Mircea Petric, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.1013 din 25.05.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea unor contracte de inchiriere, conform anexei;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2 lit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinație, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 - Durata inchirierii este de 2 ani sau pana la soluționarea revendicării ori pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002 dar nu mai mult de 2 ani.Contractele inceteaza de drept la restituirea spațiului către revendicator, respectiv la data vanzarii spațiului in baza Legii nr.550/2002.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.


. Contrasemnează: Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj

Nr.484 din 28 iunie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția fondului imobiliar de stat

Anexa Hotararea nr. 484/2005


DIRECTOR

STEFANIA FERENCZ
IROU

DANIEL CÎMPEAN IVV?NR.

CRT

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA AVIZ COMISIE MIXTA

DATA EXPIRĂRII CONTRACT ÎNCHIRIERE

1.

S C. Alexandra Antique SRL

Str. Universității nr.2

25.05.2005

16.06.2005

2.

Editura Carpatica

Str. Universității nr.2

25.05.2005

09.05.2005

3.

Joldes Ioan

Str. Memorandumului nr.2

25.05.2005

29.11.2004

4.

S C. Iridan Imp. Exp. S R L.

Str. R. Ferdinand nr.37

25.05.2005

09.05.2005

5.

S C. Buvalduandra S R L.

P-ta M. Viteazul nr.44

25.05.2005

19.10.2004

6.

S C. Cofetăria Lia S R L.

Str. Horea nr.25

25.05.2005

10.03.2005

7.

Nagy Bela

B-dul Eroilor nr.34

25.05.2005

18.04.2004

8.

S C. Bele S R L.

Str. Ospatariei nr. 1-3

25.05.2005

30.03.2005

9.

S C. Demy Comimpex SRL.

Str. Paris nr.41-43

25.05.2005

05.04.2005

lex. CS