Hotărârea nr. 480/2005

Hotărârea 480/2005 - Asocierea în participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu investitori privati în vederea reabilitării si amenajării unor pasaje pietonale subterane.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind asocierea în participațiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu investitori privați în vederea reabilitării și amenajării unor pasaje pietonale subterane

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu investitori privați, în vederea reabilitării și amenajării unor pasaje pietonale subterane - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.45182 din 26.05.2005 al Direcției domeniului public și privat;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”x” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea în participațiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu investitori privați, în vederea reabilitării și amenajării pasajelor subterane situate pe următoarele amplasamente:

  • 1. Pasaj pietonal subteran, str.Horea;

  • 2. Pasaj pietonal subteran, Calea Florești;

  • 3. Pasaj pietonal subteran, Calea Florești (capăt);

  • 4. Pasaj pietonal subteran, str.Primăverii.

Art.2,. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să identifice investitorul privat interesat în reabilitarea și amenajarea pasajelor subterane.

Mediatizarea asocierii urmează să fie realizată prin publicarea în 2 cotidiene locale și unul național precum și pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Contribuția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca constă în punerea la dispoziție a pasajelor subterane, iar a investitorului privat în reabilitarea și amenajarea pasajelor subterane, prevăzute la art. 1.

Art.4. Stabilirea efectivă a contribuțiilor părților în asociere și a cotelor de asociere va face obiectul unei alte hotărâri a Consiliului local.

Art.5. Investitorul va amenaja spații comerciale în baza documentațiilor de urbanism aprobate și va asigura întreținerea întregului pasaj și a zonei adiacente, cu asigurarea accesului pietonal.

Art.6. Durata asocierii va fi de 10 ani.

Art.7. Ofertele ce vor fi primite vor fi analizate în cadrul unei ședințe a Comisiei mixte (de atribuire a spațiilor comerciale), care va decide oferta considerată cea mai convenabilă din punct de vedere tehnic și financiar.

Art.8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția fondului imobiliar de stat, Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila


Nr. 480 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)