Hotărârea nr. 479/2005

Hotărârea 479/2005 - Asocierea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC Plus Media SRL.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

și S.C. PLUS MEDIA S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu SC PLUS MEDIA S.R.L., pentru amplasarea unui număr de 20 stații de călători ( refugii pietonale) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45.153 / 421/23.06.2005 al Direcției domeniului

> public și privat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC PLUS MEDIA SRL pentru amplasarea unui număr de 20 stații de călători (refugii pietonale);

Reținând prevederile Legii nr.50 /1991, republicată, modificată prin Legea nr.453/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. "x" și 46 din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. PLUS MEDIA S.R.L, având ca obiect amplasarea unui număr de 20 de stații de călători ( refugii pietonale), în următoarele condiții:

S.C. PLUS MEDIA S.R.L se obligă :

 • - să amplaseze un număr de 20 stații de călători (refugii pietonale) pe amplasamentele aprobate de Direcția urbanism;

 • - să suporte în totalitate cheltuielile privind avizele prevăzute în certificatele de urbanism precum și cheltuielile necesare amplasării și întreținerii stațiilor de călători dotate cu suprafețe de afisaj;

 • - să întrețină, să repare și să modernizeze stațiile de călători care fac obiectul contractului și să producă câte 80 afișe/an cu imaginea solicitată de Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • - la plata energiei electrice consumată în regim pausal;

 • - să-și inscripționeze mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății, conform legislației în vigoare.

 • - să solicite Primăriei Municipiului Cluj-Napoca eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire pentru fiecare amplasament, în baza unei documentații întocmite de societate;

 • -  să-și țină evidența contabilă conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată;

 • - să achite pe toată durata asocierii, lunar un procent de 28 % din valoarea contractelor încheiate cu terții având ca obiect exploatarea spațiilor publicitare aferente stațiilor de călători. Echivalentul cotei de 28% din valoarea totală anuală obținută în urma exploatării spațiilor publicitare nu poate fi mai mic de 120 EURO/an/amplasament;

 • - să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;

 • - să efectueze plata sumei prevăzute lunar cel târziu până la data de 25 a lunii pentru luna precedentă. In situația în care suma anuală plătită este mai mică de 120 EURO/an/amplasament, diferența datorată se achită până la data de 25 decembrie a anului în curs;

-să prezinte Primăriei municipiului Cluj-Napoca situația completă a contractelor încheiate;

 • - să plătească penalizări conform legislației în vigoare, în caz de întârziere a plăților;

 • - la încetarea contractului, bunurile aduse în asociere de societate, să treacă în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca participă cu cedarea dreptului de folosință asupra terenului necesar realizării obiectului asocierii.

Art. 2. Durata asocierii este de 25 de ani.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Direcția de urbanism.

Nr. 479 din 28 iunie 2005                   Președinte de ședință, ( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)