Hotărârea nr. 476/2005

Hotărârea 476/2005 - Alocarea sumei de 2 miliarde lei din bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de investitii la Serviciul Public Comunitar Regim permise si certificate inmatriculare a vehiculelor Cluj din cadrul Institutiei Prefectului judetului Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA,

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2 miliarde lei din bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de investiții la Serviciul Public Comunitar Regim permise si certificate inmatriculare a vehiculelor Cluj din cadrul Instituției

Prefectului județului Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară ,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de de 2 miliarde lei din bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de investiții la Serviciul Public Comunitar Regim permise si certificate inmatriculare a vehiculelor Cluj din cadrul Instituției Prefectului județului Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38846 din 14.06.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune alocarea sumei de de 2 miliarde lei din bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de investiții la Serviciul Public Comunitar Regim permise si certificate inmatriculare a vehiculelor Cluj din cadrul Instituției Prefectului județului Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al 2 lit “d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂ Ș T E:

Art.l-Se aprobă alocarea sumei de de 2 miliarde lei din bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de investiții la Serviciul Public Comunitar Regim permise si certificate inmatriculare a vehiculelor Cluj din cadrul Instituției Prefectului județului Cluj.

Art.2-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.476 din 28 iunie 2005                     Contrasemnează:

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi) SetȚetarul municipiului,

Jr.Mircea Jorj