Hotărârea nr. 475/2005

Hotărârea 475/2005 - Alocarea sumei de 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundatiei pentru Sănătatea Copilului pentru desfăsurarea taberelor de la Marea Neagră si din nordul Bucovinei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației pentru Sănătatea Copilului pentru desfășurarea taberelor de la Marea Neagră și din nordul Bucovinei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației pentru Sănătatea Copilului pentru desfășurarea taberelor de la Marea Neagră și din nordul Bucovinei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierului Nicoleta Postolache;

Analizând Referatul nr. 35419 din 16.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 350.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației pentru Sănătatea Copilului pentru desfășurarea taberelor de la Marea Neagră și din nordul Bucovinei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 200.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației pentru Sănătatea Copilului pentru desfășurarea taberelor de la Marca Neagră și din nordul Bucovinei, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință,Nr. 475 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


Contrasemnează: ecretarul municipiului,

Jr. Mircea Joiy