Hotărârea nr. 467/2005

Hotărârea 467/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Comisiei Române de istorie Militară – Filiala Cluj-Napoca a Corpului 4 Armată Teritorial „Maresal Constantin Prezan” pentru editarea unui volum de studii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Comisiei Române de Istorie Militară - Filiala Cluj-Napoca a Corpului 4 Armată Teritorial Mareșal Constantin Prezan pentru editarea unui volum de studii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Comisiei Române de Istorie Militară - Filiala Cluj-Napoca a Corpului 4 Armată Teritorial Mareșal Constantin Prezan pentru editarea unui volum de studii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38367/02.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Comisiei Române de Istorie Militară - Filiala Cluj-Napoca a Corpului 4 Armată Teritorial Mareșal Constantin Prezan pentru editarea unui volum de studii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 38 al. 2 lit. ,,d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Comisiei Române de Istorie Militară - Filiala Cluj-Napoca a Corpului 4 Armată Teritorial Mareșal Constantin Prezan pentru editarea unui volum de studii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică


Nr. 467 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)