Hotărârea nr. 465/2005

Hotărârea 465/2005 - Avizarea documentatiilor de către Comisia Operativă de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind avizarea documentațiilor de către Comisia Operativă de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizării documentațiilor de către Comisia Operativă de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44869 din 23.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea avizării documentațiilor de către Comisia Operativă;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”e” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organizarea activității Comisiei Operative de urbanism. în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de urbanism-anexă la Hotărârea nr.675/2004. precum și acordarea competenței acestei comisii de a emite avize, numai în perioada iulie-august 2005, cu excepția documentațiilor de urbanism PUZ și PUD care intră în competența Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.
Nr. 465 din 28 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)