Hotărârea nr. 463/2005

Hotărârea 463/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri si comert, D+P+5E+etaj tehnic, str. Daniil Bârceanu nr. 10.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și comerț, D+P+5E +etaj tehnic, str. DaniiI Bârceanu nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUI) - pentru imobil de birouri și comerț, D+P+5E+ etaj tehnic, str. DaniiI Bârceanu nr.10, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.44971/ 43 / 23.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri și comerț, D+P+5E + etaj tehnic, str. DaniiI Bârceanu nr. 10;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.24017/5344 /18.05.2005. , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de birouri și comerț D+P+5E+ etaj tehnic, str. Danii! Bârceanu nr. 10, beneficiar Bujor Isaie, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru sediu firmă -birouri și comerț, amenajările incintei , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 24017/5344/18.05.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .Nr. 463 din 28 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)