Hotărârea nr. 46/2005

Hotărârea 46/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivului de investitii „Construire blocuri locuinte destinate inchirierii prin A.N.L. pe amplasament situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăşnad nr. 10 si str. Taberei nr. 2”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Construire blocuri locuințe destinate închirierii prin A.N.L pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10 ți str. Taberei nr. 2“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Construire blocuri locuințe destinate închirierii prin A.N.L pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10 și str. Taberei nr. 2"-proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr.5644 din 26.01.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Construire blocuri locuințe destinate închirierii prin A.N.L. pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10 și str. Taberei nr. 2".

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Construire blocuri locuințe destinate închirierii prin A.N.L. pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str Tășnad nr 10 și str. Taberei nr. 2 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Finanțarea studiului de fezabilitate va fi făcută din bugetul local pe anul 2005, cap. 63. 02. C. poz. 20 .

Art. 3 . Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.
Nr. 46 din 22 februarie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 46/ 2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Construire blocuri locuințe destinate închirierii prin A.N.L. pe amplasamentul situat în municipiul Cluj - Napoca ,.s7r. Tâșnad nr. 10 și str. Taberei nr. 2 “

TITULAR: Agenția Națională pentru Locuințe și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj - Napoca , str. Tășnad nr. 10 și str. Taberei nr. 2

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general inclusiv TVA este:

VALOARE DEVIZ GENERAL Din care C+M

14.174.040 mii lei

11.848.923 mii lei


1.691.087 mii lei

1.183.841 mii lei


VALOARE IN SARCINA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Din care C+M

Regim înălțime = S + P + 2E

Nr. total apartamente = 12 cu 1 camera

S construită = 293,00 mp ; S desfasurata = 971.00 mp

S spații verzi = 66,00 mp

S alei / trotuare = 80,00 mp

S carosabil / parcări = 183,00mp

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Finanțarea investiției: din alte surse și din bugetul local .

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.