Hotărârea nr. 459/2005

Hotărârea 459/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de cămin de bătrâni în incinta mănăstirii „Maicii Domnului”, str. Fagului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de cămin de bătrâni în incinta mănăstirii "Maicii Domnului" str. Fagului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil cămin de bătrâni în incinta mănăstirii "Maicii Domnului ", str. Fagului f.n., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44955/ 43 /23.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil cămin dc bătrâni în incinta mănăstirii "Maicii Domnului ", str. Fagului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 30900/5290 /28.04.2005, precum și avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil cămin de bătrâni în incinta mănăstirii "Maicii Domnului", beneficiară Asociația Congregația Surorilor Maicii Domnului, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru cămin de bătrâni, cu regim dc înălțime S+D+P+1E+M. circulațiile interioare, amenajările incintei , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 30900/5290/28.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DEtfȘEDINȚĂ,

Dr. LaszlcwAttila

Contrasemnează:

Secsetarul municipiului,

^V**. Mircea Jorji

Nr. 459 din 28 iunie 2005

( 1 lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)