Hotărârea nr. 457/2005

Hotărârea 457/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială D+P+M, str. Valea Chintăului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+M, str. Valea Chintăului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+M, str. Valea Chintăului f.n.;

Analizând Referatul nr. 44956/ 43 /23.06.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+M, str. Valea Chintăului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 25162/5277/28.04.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, D+P+M, str. Valea Chintăului f.n., beneficiară: Cuibus Gabriela prin care se reglementează amplasarea unei locuințe familiale , în zona de extindere a extravilanului, reglementată prin PUZ aprobat cu HCL nr. 370/2001, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 25162/5277/28.04.2005

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .