Hotărârea nr. 456/2005

Hotărârea 456/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, D+P+E, str. Eugen Ionesco, nr. 42.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+E, str. Eugen Ionesco nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobile de locuințe familiale, str. E. Ionesco nr. 42 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44958 din 23.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale ,D+P+E,, str. E.Ionesco f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30286/5346/18.05.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale cu D+P+E, str. E Ionesco nr. 42, beneficiar POPUȚĂ ALEXANDRU, prin care se propune amplasarea de locuințe familiale, cu regim de înălțime D+P+E, cu amenajări de incintă constând în alei acces , spațiu verde, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.30286/5346/18.05.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

*                                                                                                                       s

PREȘEDINTE DE^EDINȚÂ,

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează: ^cretarul municipiului, \jr. Mircea Jorj^

Nr. 456 din 28 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)