Hotărârea nr. 454/2005

Hotărârea 454/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 231/2005 cu privire la înlocuirea investitiei pentru aparatul Triage Meter Plus cu un terminal pentru aparatul Holer ecg.Schiller MT 200 la Spitalul Clinic Municipal Clinica Medicala V.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.231/2005 cu privire la inlocuirea investiției pentru aparatul Triage Meter Plus cu un terminal pentru aparatul Holer ecg.Schiller MT 200 la Spitalul Clinic Municipal Clinica Medicala V

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.231/2005 cu privire la inlocuirea investiției pentru aparatul Triage Meter Plus cu un terminal pentru aparatul Holer ecg.Schiller MT 200 la Spitalul Clinic Municipal Clinica Medicala V -proiect din inițiativa consilierului Somogyi Gyula ;

Analizând Referatul consilierului inițiator prin care se propune modificarea Hotărârii nr.231/2005 cu privire la inlocuirea investiției pentru aparatul Triage Meter Plus cu un terminal pentru aparatul Holer ecg.Schiller MT 200 la Spitalul Clinic Municipal Clinica Medicala V;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit. “d“ si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I - Se modifică articolul 1 alineatul 3 din Hotărârea nr.231/2004 și va avea următorul cuprins:

“Art.l - 600.000.000 lei - monitor funcții vitale (Sp.02,Ecg.,frecventa cardiaca,TA;Defibrilator cardiac,cu pacemker extern si Terminal pentru aparatul Holter ecg.Schiller MT 200) ; iar 700.000.000 lei Secției de chirurgie pentru achiziționarea unui aparat cu ultrasunete.”

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr.Laszlo Attila

Nr.454 din 21 iunie 2005

(Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)

Contrasemnează : cretarul municipiului,

Jr. Mircea Jori