Hotărârea nr. 453/2005

Hotărârea 453/2005 - Alocarea sumei de 325.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea si desfăsurarea Festivalului National „Eterna Epigramă”, editia a XVI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 325. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Național “Eterna Epigramă”, ediția a XVI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 325. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Național “Eterna Epigramă”, ediția a XVI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierilor Maria Dulcă, Ciprian Adrian Păun, Radu Morariu, Mircea Cosmin Petric, Alexandru Cordoș, Molnos Lajos, Mihai Sandu, Eugen Pop, Ioan Silviu Nistor, Petru Iacob Pântea,Silviu Chiorean;

Analizând Referatul nr.10807 din 13.03. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 325. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Național “Eterna Epigramă”, ediția a XVI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 325. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Național “Eterna Epigramă”, ediția a XVI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Nr. 453 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Contrasemnează:

Secretam municipiului,

\jr. Mircea