Hotărârea nr. 452/2005

Hotărârea 452/2005 - Alocarea sumei de 209.715.712 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca în perioada noiembrie 2004 – decembrie 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 209.715.712 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada noiembrie 2004

  • - decembrie 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 209.715.712 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada noiembrie 2004 - decembrie 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42244 din 13.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 209.715.712 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada noiembrie 2004

  • - decembrie 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 209.715.712 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada noiembrie 2004 - decembrie 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo AttilaNr. 452 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)