Hotărârea nr. 451/2005

Hotărârea 451/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru deplasarea a 17 persoane, scriitori si functionari ai primăriei municipiului Cluj-Napoca, în Ungaria, la invitatia Centrului Cultural Român din Budapesta, pentru lansarea volumului Poeti contemporani clujeni, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru deplasarea a 17 persoane, scriitori și funcționari ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în Ungaria, la invitația Centrului Cultural Român din Budapesta, pentru lansarea volumului Poeți contemporani clujeni, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru deplasarea a 17 persoane, scriitori și funcționari ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în Ungaria, la invitația Centrului Cultural Român din Budapesta, pentru lansarea volumului Poeți contemporani clujeni, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40961/7. 06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru deplasarea a 17 persoane, scriitori și funcționari ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în Ungaria, la invitația Centrului Cultural Român din Budapesta, pentru lansarea volumului Poeți contemporani clujeni, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru deplasarea a 17 persoane, scriitori și funcționari ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în Ungaria, la invitația Centrului Cultural Român din Budapesta, pentru lansarea volumului Poeți contemporani clujeni, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo /Ăttila

Nr. 451 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată


cu 25 voturi)


Contrasemnează:

Secretaru municipiului

\jr. Mircea Jorj ___