Hotărârea nr. 449/2005

Hotărârea 449/2005 - Alocarea sumei de 30.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Protin pentru realizarea proiectului „Tabăra Internatională Multiculturală de Vară pentru Tinerii Dezavantajati Social – Finlanda, iulie 2005”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Protin pentru realizarea proiectului “Tabăra Internațională Multiculturală de Vară pentru Tinerii Dezavantajați Social - Finlanda, iulie 2005”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Protin pentru realizarea proiectului “Tabăra Internațională Multiculturală de Vară pentru Tinerii Dezavantajați Social - Finlanda, iulie 2005”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41610 din 09.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 30.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Protin pentru realizarea proiectului “Tabăra Internațională Multiculturală de Vară pentru Tinerii Dezavantajați Social - Finlanda, iulie 2005”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ”d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 30.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Protin pentru realizarea proiectului “Tabăra Internațională Multiculturală de Vară pentru Tinerii Dezavantajați Social - Finlanda, iulie 2005”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr. 449 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează: ecretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jory